Tag: Iron Warrior

Results

  • Daidoji Fuyari

    - Studied under Daidoji Sadayori in the Iron Crane Dojo, Shiro Daidoji. - Was assigned as yojimbo of Daidoji Naoharu at Mura Sabishii Toshi. - Was reassigned to the Imperial City, stationed in Ireitou no Seishiro and was ordered to continue the …