Daidoji Tsubeko

Taisha 2nd Legion Daidoji Army

Description:

The twin sister of Daidoji Fuyari.

Bio:

Daidoji Tsubeko

The Jade Empire yperiwn yperiwn